הבנות משותפות

 

המהלך נבנה על יסוד ההנחות הבאות:

1. המושג "עם ישראל" שווה למושג "העם היהודי" לתפוצותיו.

2. עם ישראל מופיע דרך אנשים שונים, בעלי תפיסות עולם שונות, המבטאים יחד את העם בצורתו השלמה.

3. לכאורה, קיימת הפרדה מסוימת בתוך העם בין עולם העשייה לעולם הרוח. הכוונה היא לנסות למצוא את החיבור הטבעי שקיים ביניהם, כחלקים של שלמות אורגנית אחת.

4. לעם, ככלל, יש טבע עצמי משלו. בכוונתנו לזהות את הטבע העצמי של עם ישראל כדי שנוכל לפעול לבירורו, לניסוחו ולמימושו המלא.

5. לעסוק במכנה המשותף הגבוה של העם.

6. לעסוק בבירור צביונו של הכלל וביעודו, באמצעות חשיפת היופי הישראלי והעולמי בכלל ובפרט, מתוך הבנת הדור, התקופה וההיסטוריה, על פי אמונת עתנו.

7. מתוך העיסוק בצביון הכללי יגזור כל פרט ופרט את תפקידו בעצמו, בבחירתו החופשית, על פי טבעו העצמי.

8. בשלב הראשון נעסוק בברור מהותו של עם ישראל, ערכיו ויעדיו ובשאיפות המשותפות שאליהן נוכל, כולנו, להתחבר.

9. אין כוונה לעסוק בפתרון בעיות עכשוויות, פנימיות או חיצוניות, או בכל נושא המבליט את הניגודים בינינו.

10. אין כוונה להמציא משהו חדש, או להתאים לנו חזון של עמים אחרים. ההנחה היא שכמו "מדינת היהודים", יש כאן מהות משותפת הקיימת כבר בכולנו.

11. מעבר למהות, לחזון ולהתוויית הדרך הכללית, עלינו לברר ולהגדיר לעצמנו מחדש את הערכים והמושגים החשובים לנו, בתור עם ובתור לאום.

12. בכל שלבי המהלך ייבחן השימוש באמצעים השונים, מתוך הבנה שהאמצעים מסייעים להשגת המטרה, על פי הערכים, לאור החזון.

13. שותפים למהלך, ברוח ובחומר, במחשבה ובעשייה, יצטרפו אליו לאחר שהזדהו עם עקרונותיו.

14. השותפים למהלך, ברוח ובחומר, בוחרים להתחייב לפעול על פי עקרונות אלה.